Priprema odštetnih zahteva

Procena rizika odštetnih zahteva

Odštetni zahtevi vezani za dinamiku izvođenja radova

Odštetni zahtevi vezani za kašnjenje

Odštetni zahtevi koji se odnose na promenu obima radova

Odštetni zahtevi vezani za promenjene geotehničke uslove

Ostale vrste odštetnih zahteva

Besplatne konsultacije

Priprema odštetnih zahteva je, pored analize kašnjenja, naša najuža specijalnost i naš uigrani tim stručnjaka se dugi niz godina bavi izradom odštetnih zahteva na temeljno definisan način, vodeći računa o ključnim tačkama ugovora i projektnoj komunikaciji; i implementirajući svoje bogato iskustvo iz tehničke, komercijalne i ugovorne oblasti, kao i oblasti planiranja i analize kašnjenja. 

Razvili smo detaljnu i organizovanu proceduru pripreme, pregleda i verifikacije odštetnih zahteva. Oni se pre zvanične predaje, šalju na nezavisnu reviziju od strane naših kolega, koji pružaju svoj dragoceni uvid i objektivno mišljenje o njima.

Procena rizika odštetnih zahteva

 

Nezavisna i strukturisana procena odštetnih zahteva jeste jedna od veoma popularnih usluga, gde klijent odlučuje da li će da pokrene slučaj ili će pokušati da pregovorom dođe do neke vrste sporazuma.

Sveobuhvatan izveštaj, zasnovan na analizi komunikacije, ažuriranim projektnim planovima i izveštajima o napretku, reviziji ugovorne dokumentacije i drugim relevantnim dokumentima, sumira rizike vezane za pripremu i pokretanje odštetnog zahteva.

Opširnije

Ovde je važno napomenuti da su troškovi same pravilne i nezavisne procene jedan deo od ukupnih troškova u pripremi odštetnog zahteva, tako da podstičemo naše klijente da u ovoj fazi prođu kroz ovaj postupak, pre nego donesu svoju konačnu odluku.

 

 

Odštetni zahtevi koji se odnose na promenu obima radova

 

Evaluacija promena na projektu

U toku trajanja samog projekta redovno dolazi do raznih izmena, te će stoga, njihova pravilna procena presudno uticati na uspeh predloženih varijacija; pomoći u sastavljanju odštetnog zahteva u slučaju da se ne dođe do saglasnosti, kao i sačuvati dobre odnose između dve ugovorne strane.
Naš iskusni tim može da vam pripremi kompletnu procenu uticaja izmena uključujući posledice po planirano vreme završetka radova, budžet i uspeh samoga projekta.

Opširnije


Odštetni zahtevi izmene obima radova

Poslodavci često ne tretiraju sve tekuće promene kao promene na koje izvođač ima pravo na kompenzaciju. Odštetni zahtevi zbog promene opsega radova (u nekim jurisdikcijama nalaze se pod nazivom zahtevi za konstruktivne promene) nastaju kada poslodavac izvrši promenu u radu izvođača, a da ne prepozna ili ne prizna da je se radi o varijaciji.

Izvođač je obično u obavezi da izvodi radove bez zvanične potvrde da za datu instrukciju ima pravo na kompenzaciju, ali obavezom da ne prekida radove, izvođač još uvek ima pravo na dodatnu naknadu i vreme. Međutim, treba pre svega dokazati da postoje izmene u odnosu na ugovoren obim radova i da je traženo da one direktno ili indirektno budu izvršene.

Ovde će naš tim pružiti savet izvođaču kako da pravilno dokumentuje promenu obima radova, kako da razvije postupak prikupljanja ažuriranih izveštaja o napretku i kako da ispuni sve ugovorne obaveze u vezi sa postupkom pripreme odštetnih zahteva.

Odštetni zahtevi vezani za promene u količinama radova ili materijala

Izvođači radova se obično suočavaju sa problemima kada dođe do promena u količini zahtevanih materijala ili radova, bez obzira koja je vrsta ugovora u pitanju. Uspostavljanje novih cena predstavlja izazov bilo da je reč o radovima koji se naplaćuju po jediničnoj ili sumarnoj ceni. Naši tehnički, ugovorni i komercijalni stručnjaci rade udruženim snagama kako bi utvrdili uticaj na tok radova koji nastaje zbog promene količina i procenjuju osnovu promene cena kad na to izvođač ima pravo. Proces se završava pripremom detaljnog odštetnog zahteva koji u obzir uzima sve relevantne parametre za promenu cena i uticaj na budžet i vreme završetka radova.

Odštetni zahtevi za povraćaj izgubljene dobiti

Do gubljenja dobiti (profita) dolazi usled neadekvatno izvedenih smanjenja obima radova, kao i u svim slučajevima kada procenat dobiti nije jasno naveden. Ovo može biti deo bilo kog drugog zahteva gde stranka ima pravo na povrat izgubljene dobiti. Naš komercijalni tim će utvrditi tačan iznos, a specijalisti za odštetne zahteve će potvrditi pravo na kompenzaciju.

 

Odštetni zahtevi vezani za kašnjenje

 

Ovo su najtipičniji odštetni zahtevi i mogu se odnositi kako na izvođača radova za nastale troškove zbog produžetka radova, tako i na poslodavca za ugovorenu odštetu ili stvarnu štetu. Mogu se odnositi na kasno izdavanje dokumenata i uputstava, kasnu predaju gradilišta, zakasnela odobrenja lokalnih vlasti, kao i brojne druge razloge vezane za građevinske projekte.

Opširnije

Naše veliko iskustvo u forenzičkoj analizi kašnjenja stavlja nas ispred naše konkurencije, jer posedujemo proverene načine i postupke za procenu kašnjenja i njihovog uticaja na završetak projekta (za koje su odgovorni naši stručnjaci za planiranje). Procenu odgovornosti kašnjenja naši stručnjaci vrše uz pomoć pravnih saradnika.

Odštetni zahtevi ubrzavanja izvođenja radova

Ovi zahtevi su usko povezani sa zahtevima za kašnjenje kao i sa zahtevima vezanim za ometanje radova / gubitka produktivnosti. Oni se odnose, kako na uticaj ubrzanja dinamike radova, tako i na uticaj produktivnosti resursa.
Neophodna je temeljna procena planova (baznih i ažuriranih) i evidencija o napretku.

Odštetni zahtevi vezani za dinamiku izvođenja radova

 

Ometanje radova i gubitak produktivnosti

Ove vrste odštetnih zahteva je veoma teško dokazati, jer u velikoj meri zavise od kvaliteta projektne evidencije. Pored savetovanja izvođača radova kako da vodi uredno svu projektnu dokumentaciju, naši stručnjaci će pregledati ponudu izvođača i posebno oceniti proračune i pretpostavke koji uključuju produktivnost, količine materijala, cene radne snage i mehanizacije, planirane i nepredviđene troškove, planiranu dobit i troškove u sedištu firme. 

Opširnije

Tada bismo, u meri u kojoj je to moguće, uporedili planirane radne uslove sa manje produktivnim stvarnim radnim uslovima za kritične radove, utvrdili uzroke izmenjenih uslova i kvantifikovali rezultirajući gubitak produktivnosti.

Održavanje visokih standarda u vođenju projektne evidencije je ključ uspeha, posebno što se tiče radne snage i količina instaliranih u jedinici vremena (nedelje ili meseca). Koristili bismo takve podatke da bismo demonstrirali gubitke produktivnosti u diskretnom periodu, uticaj radova izvršenih van rasporeda i prekida rada.

U idealnom slučaju, naš stručni tim bi bio uključen u pripremi ponude i razvoju procedure vezanih za dokumentovanje produktivnosti, tako da u slučaju da dođe do ometanja radova / gubitka produktivnosti, bili bismo u mogućnosti da jednostavnije pokrenemo odštetni zahtev.

Odštetni zahtevi vezani za loše izvedene radove

Ovde bi ključni doprinos dali tehnički stručnjaci koje ponekad angažujemo za određenu procenu; uspostavlja se saradnja sa kompanijama uže specijalizovanim za određene usluge, tako da naši klijenti mogu dobiti najviši standard usluga. Naš tim je, u tim slučajevima, odgovoran za pripremu dokumenta odštetnog zahteva kojim su obuhvaćeni nalazi stručnjaka (ekspertski izveštaj).

Odštetni zahtevi vezani za loše vremenski uslovi

Dokazivanje izuzetno loših vremenskih uslova nije moguće bez temeljne istrage i analize izveštaja o vremenskim uslovima na tlu na kojem se izvode radovi. Mi smo obradili brojne statističke analize sa različitim meteorološkim parametrima i spremni smo da ih upotrebimo za pravilnu procenu prava na odštetni zahtev zbog ekstremno loših vremenskih uslova.

Odštetni zahtevi vezani za nemogućnost vršenja radova

Ponekad izvođač radova nije u mogućnosti da nastavi sa radovima kako je traženo ugovorom. Ovaj problem može da nastane usled zahteva za nabavkom opreme koja je prestrogo specificirana, potom zbog određenih uslova na gradilištu, promene propisa ili propisane metodologije rada. Za dokazivanje ovakvih zahteva potrebno je sveobuhvatno sagledavanje svih okolnosti koje su dovele do nemogućnosti izvođenja radova.
Za pripremu ove vrste zahteva potrebno je veliko zalaganje oba tima eksperata, kako pravnog, tako i tehničkog.

Odštetni zahtevi vezani za promenjene geotehničke uslove

 

Ova vrsta zahteva vrlo je česta na velikim infrastrukturnim projektima i može se ticati bilo koje promene geotehničkih uslova. Razlika u nosivosti tla, pojava mulja u tunelskom iskopu, pojava stena, trupaca i oblutaka u tlu, razlika u svojstvima materijala iz pozajmišta, postojeća komunalna infrastruktura, podzemne vode, fosili i arheološka nalazišta samo su neki od primarnih problema sa kojima se suočavamo kad su u pitanju promenjeni geotehnički uslovi.

 

Opširnije

Njihova pravilna tehnička procena kao i pravovremeno dokumentovanje (upozorenja) su od izuzetne važnosti za pravosnažnost podnošenja zahteva. Sam zahtev predstavlja kombinaciju različitih odštetnih zahteva kao što su odštetni zahtevi kašnjenja, gubitka produktivnosti, ubrzanja, varijacija količine, promena metodologije izvođenja radova, itd.

Ostale vrste odštetnih zahteva

 

Odštetni zahtevi u slučaju suspenzije radova i raskida ugovora

 

Suspenzija radova, bilo u celosti ili delimična, ima višestruke posledice kako na pripremne tako i na glavne radove, materijale na gradilištu, radnu snagu, mehanizaciju, opremu koja može biti u raznim fazama proizvodnje i nabavke, podizvođače, dobavljače i skoro sve druge aspekte ili učesnike u projektu.

Opširnije

Situacija se dodatno komplikuje u slučaju raskida ugovora, gde treba razvrstati različita složena pravna pitanja vlasništva, kao i pitanja garancija za izvršene radove i osiguranja.

Spremni smo da brzo mobilišemo naš tim stručnjaka kako bismo izvršili sve potrebne mere u pravilnom sastavljanju ovih vrsta zahteva. Naši pravni saradnici će imati značajnu ulogu u pripremi ovih vrsta odštetnih zahteva.

Odštetni zahtevi vezani za pogrešno predstavljanje činjenica

Ovo je osetljivo polje, gde jedna strana pruža informacije za koje može da se pokaže da su pogrešne i koje stvaraju negativan uticaj na drugu ugovornu strane.

Problemi vezani za posedovanje privilegovanih informacija koje nisu podeljene su podvrsta odštetnih zahteva o pogrešnom predstavljanju; to privilegovano znanje je bilo koja specifična informacija o bitnim pitanjima koju je poslodavac uskratio, a koja bi, ako je data, uticala na cenu ponude izvođača radova.

Naš tim bi izvršio opsežno istraživanje kako bi dokazao da li postoje neke informacije koje spadaju u ovu kategoriju i na osnovu čega bi proisteklo da li se zahtev uopšte može pokrenuti.

Posebne vrste odštetnih zahteva

  • Odštetni zahtevi vezani za nemarnost
  • Odštetni zahtevi vezani za neprofesionalno ponašanje sa umišljajem
  • Odštetni zahtevi vezani za nepotpunu i neispravnu ugovornu dokumentaciju
  • Odštetni zahtevi vezani za neosnovano bogaćenje
  • Odštetni zahtevi vezani za kršenje indirektnih garancija

Oni se mogu pokrenuti uz pomoć naših pravnih saradnika koji bi pružili podršku u utvrđivanju pravnog okvira za ova osetljiva pravna pitanja.

 

Naši eksperti u oblasti pripreme odštetnih zahteva

Nebojsa Pavlovic

Nebojsa has more than 20 years of experience working in major civil engineering and resources, water infrastructure projects throughout the Middle East, Cyprus and Balkans as a designer and as a consultant gaining hands-on experience from the ground up.

Waqar Nazir

A Senior Manager with widespread international experience of 20+ years in Project Management, Dispute Resolution, Contracts / Commercial Administration, Construction Claims, Project Controls, Construction Law, and Forensic Delay Analysis on large-scale construction projects.

Dušan Arbanovski

Civil Engineer with more than 15 years’ experience in the entire project management life cycle starting from market research, bid preparation, design phase, project execution and completion. Currently focused on contract administration, claim management and dispute… 

Pišite nam

Ad Litteram Consultancy LLC - FZ, UAE

+971 26 27 19 43

+971 54 58 36 109

info@adlitteramco.com